Obchodní podmínky

HEUREKA jazyková škola
Všeobecné obchodní podmínky - kurzy pro veřejnost

Provozovatelem jazykové školy HEUREKA je společnost ONYXOM s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 61191.

Všeobecné obchodní podmínky.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi klientem a poskytovatelem – jazykovou školou HEUREKA.

1.2. Smluvní vztah mezi klientem a dodavatelem vzniká na základě písemné nebo elektronické přihlášky.

1.3. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je výuka jazyků v kurzu pro veřejnost vyhlášeném poskytovatelem pro příslušné období na základě elektronické objednávky – přihlášky. Výuka se skládá z výukových jednotek. Jednou výukovou jednotkou se rozumí jedna vyučovací hodina o délce 45 minut. Standardní délkou výuky je jedna lekce, což je 90 minut (2 x 45 minut).

2.2. Poskytovatel se zavazuje ke splnění všech jím uveřejněných podmínek výuky. Tím se rozumí všechny podmínky výuky uvedené na webových stránkách www.jazykova-skola-heureka.cz nebo vyhlášené poskytovatelem skrze reklamní prostředky. Poskytovatel se zároveň zavazuje dostát všem svým závazkům, vyplývajícím z těchto VOP.

3. Termín a způsob předání výuky

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit objednanou výuku v ujednaném termínu, v prostorách k výuce způsobilým. Objednanou výukou se rozumí poskytovatelem otevřený a klientem objednaný kurz v celém jeho rozsahu.

3.2. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je poskytovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Klient bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

3.3. Pokud se kurz zruší v důsledku, že tento požadavek není splněn, je kurzovné vráceno v plné výši všem přihlášeným klientům, kteří si již místo v daném kurzu rezervovali.

4. Kurzovné

4.1. Částka splatná za provedení výukového kurzu poskytovatelem se nazývá kurzovné.

4.2. Započetím kurzu (vyplněním a odesláním přihlášky, jejím zaplacením a účastí na 1.

lekci) klient souhlasí s podmínkami kurzu, včetně kurzovného a storno podmínek.

4.3. Plná nebo částečná platba za kurz musí být vyřízena jeden týden před datem zahájení kurzu. Po dohodě s poskytovatelem lze kurzovné uhradit i později, nejpozději však v den zahájení příslušného kurzu.

4.4. Pokud klient po řádném přihlášení se do kurzu (vyplnění on-line přihlášky a zaplacení kurzovného) písemně zruší svoji přihlášku před začátkem kurzu, je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 25% z účtovaného kurzovného. Tuto pokutu je poskytovatel oprávněn odečíst od již zaplaceného kurzovného.

4.5. Pokud klient po řádném přihlášení se do kurzu (vyplnění on-line přihlášky a zaplacení kurzovného) písemně zruší svoji přihlášku po zahájení kurzu do 5 pracovních dnů, je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50% z účtovaného kurzovného. Po uplynutí 5 pracovních dnů od data zahájení příslušného kurzu není možno uplatnit nárok na vrácení kurzovného, ani jeho části. Toto ustanovení platí i v případě zaplacení kurzovného na celý rok. Klient však může místo sebe zapsat do příslušného kurzu náhradníka. Klient může získat kurzovné nazpět v nezměněné výši tehdy, pokud za sebe dodá do příslušného kurzu náhradníka, a tento náhradník uhradí kurz ve stejné výši, jakou zaplatil klient.

4.6. Požadavek na otevření kurzu, je přihlášení min. 4 klientů pro všechny skupinové kurzy. V případě, že kurz bude zrušen poskytovatelem z důvodu nízkého počtu účastníků kurzu, má klient nárok na vrácení celé částky zaplaceného kurzovného (do 31.10. – 1 semestr, nebo do 31.3. – 2 semestr). V případě, že účastníci kurzu budou mít zájem o kurz i v případě, že studijní skupina bude menší než 4 účastníci kurzu, je možné se s poskytovatelem individuálně dohodnout na úpravě podmínek (zejména ceny a rozsahu kurzu) a kurz otevřít.

4.7. V případě, že klient zvolí formu tzv. "individuální výuky" a předplatí si lekce v určitém počtu předem, nebo si předplatí individuální výuku na předem dohodnuté období, je povinen předplacený počet lekcí či stanovenou dobu výuky absolvovat. V případě, že klient stanovený počet předplacených lekcí neabsolvuje, nebo neabsolvuje všechny lekce v rámci předem stanoveného období, nevzniká mu právo na vrácení celé či poměrné částky kurzovného.

5. Reklamace

5.1. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.

5.2. Pokud uzná poskytovatel reklamaci klienta za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. V tomto případě má klient nárok na výměnu lektora, případně na náhradní lekci či slevu z výuky. Reklamace musí být vyřízena do 1 měsíce.

6. Lhůta k uplatnění reklamace

6.1. Klient je povinen uplatnit nároky z vad kvality výuky u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne převzetí prvních 4 výukových jednotek, resp. do 5 pracovních dnů ode dne jejich vzniku. Takovými vadami výuky se rozumí prokazatelně nedostatečná kvalitativní způsobilost lektora, pověřeného poskytovatelem k vedení příslušného kurzu a k předání výuky.

6.2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, jsou-li uplatněny opožděně, nelze uplatnit.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka